Organisatie

Pensioenfonds APF is het pensioenfonds voor alle (oud-)medewerkers van AkzoNobel, Nouryon, Nobian of Salt en draagt zorg voor de uitvoering van de pensioenregeling, zoals overeengekomen door sociale partners. Pensioenfonds APF wil een waardevast pensioen voor alle deelnemers realiseren.

Om de missie te kunnen uitvoeren richt Pensioenfonds APF zich op het handhaven van een gezonde financiële positie, evenwichtige belangenafweging, het behalen van een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat tegen aanvaardbare risico’s, het voeren van een kostenefficiënte en risicobewuste werkwijze en organisatie, een maatschappelijk verantwoorde uitvoering en duidelijke communicatie. Deze taken zijn verdeeld over verschillende organen.

Missie, visie en strategie

Bestuur van Pensioenfonds APF
Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit de volgende leden:

Namens de werkgevers Namens de werknemers Namens de gepensioneerden
Gerrit Willem Gramser Dick Luijckx (plaatsvervangend voorzitter) Han Jalink (voorzitter)
Bart Kaster (penningmeester) Aldert Boonen  
  Donald Schut  

Commissies
Het pensioenfonds heeft de volgende commissies:

 • Beleggingscommissie
  Bij het beleggingsbeleid laat het bestuur zich adviseren door de beleggingscommissie. Dit betreft advies over zowel het algemene beleggingsbeleid als over meer specifieke zaken. Daarnaast geeft de beleggingscommissie richtlijnen aan de vermogensbeheerder. Deze betreffen het beleggen van de beschikbare geldmiddelen en het beheer van het fondsvermogen.
 • Communicatiecommissie
  Deze commissie bereidt het communicatiebeleid voor en begeleidt de uitvoering van het beleid door de uitvoeringsorganisatie.
 • Pensioencommissie
  Deze commissie is verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de uitbesteding van de pensioenadministratie en beleidszaken met betrekking tot de pensioenregeling. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor de beheersing van en de verantwoording over een deel van de operationele risico's.
 • Auditcommissie
  Deze commissie is belast met de controlefunctie, waarbij onder andere de effectiviteit van de eerste- en tweedelijnsactiviteiten wordt onderzocht.
 • Risicomanagementcommissie
  Daarnaast is de risicomanagementcommissie ingesteld. De risicomanagementcommissie is verantwoordelijk voor de second line of defence . Daarnaast is deze commissie verantwoordellijk voor de totale IRM -cyclus in opzet, bestaan, uitvoering en naleving. De commissie adviseert het bestuur over risicomanagement.

Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan is ook onderdeel van de organisatie van APF Pensioenfonds.

Verantwoordingsorgaan

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds in de gaten. Dat houdt onder andere in dat de raad toeziet op de adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

Daarnaast heeft de raad een aantal goedkeuringsrechten, bijvoorbeeld ten aanzien van de vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening en het beloningsbeleid. De raad bestaat uit 3 onafhankelijke leden. Onafhankelijk wil zeggen dat ze niet op een andere manier dan via het lidmaatschap van de raad van toezicht bij Pensioenfonds APF betrokken zijn:

 • Nery Anderson (voorzitter)
 • Karin Bitter
 • Frans de Weert

Beloningsbeleid
Wij gaan zorgvuldig om met de beloningen aan leden van bestuur, het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de medewerkers van haar het bestuursbureau. En we zien toe op een beheerste beloningsstructuur bij onze uitbestedingspartijen. Je leest daar meer over in ons beloningsbeleid.

beloningsbeleid (pdf)

De uitvoering
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. De operationele uitvoering van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed aan respectievelijk Achmea Pensioenservices en Achmea Investment Management. De strategische vastgoedadvisering en portefeuillebeheer is ondergebracht bij Sweco Capital Consultants en de dienstverlening met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen bij BMO.

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en coördineert en bewaakt alle uitbestede activiteiten.