Verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds APF heeft een verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de manier waarop men het beleid heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft het VO een belangrijke adviestaak.

Gevraagd en ongevraagd advies
Het VO geeft het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd advies. Deze adviezen hebben onder andere te maken met het communicatie- en voorlichtingsbeleid, het beloningsbeleid, de uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers en de klachten- en geschillenprocedure. Ook brengt het VO advies uit over de vorm en inrichting van het intern toezicht en de profielschets voor leden van de raad van toezicht.

Bij een adviesaanvraag aan het VO ontvangt het VO een overzicht van de beweegredenen voor het besluit waar het om gaat. En van de te verwachten gevolgen van een besluit voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Het bestuur vraagt het VO tijdig advies zodat het meegewogen kan worden en van invloed kan zijn op bestuursbesluiten.

Oordeel over het handelen van het bestuur
Het VO baseert zijn oordeel over het handelen van het bestuur op onder meer het bestuursverslag en de jaarrekening. Daarnaast is het oordeel van het VO gebaseerd op de bevindingen van het intern toezicht en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel van het VO wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.

Samenstelling en zittingstermijn van het VO
Het VO bestaat uit 8 leden: 6 leden namens pensioengerechtigden en 2 leden namens de actieve werknemers. De 2 leden namens de actieve deelnemers worden voorgedragen door de bij het fonds aangesloten vakverenigingen. De leden namens de pensioengerechtigden worden gekozen door pensioengerechtigden van het pensioenfonds. De zittingstermijn van de leden is 4 jaar.

De leden van het VO mogen zich 2 keer herkiesbaar stellen. Alle leden worden getoetst of zij voldoen aan de profielschets.

Dit zijn de leden van het VO:

Namens de gepensioneerden Namens de werknemers
Gert van den Berg Vincent van Campenhout
Otto Bielars Sijmen Klaver
Ferd Claassen  
Loek van Driel  
Theo Meister  
Jan Jongbloed