Pensioen 123

Welkom bij Pensioenfonds APF

Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vind je op jouw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl. Maar ook bij Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Dit Pensioen 1-2-3 bevat 2 regelingen
In deze Pensioen 1-2-3 vind je informatie over de basisregeling (middelloonregeling) en de excedentregeling (beschikbare premieregeling). Geldt iets alleen voor de basisregeling of alleen voor de excedentregeling? Dan staat dat erbij. Noemen we bij informatie niet apart 1 van de 2 regelingen? Dan geldt de informatie voor beide regelingen.

Duurzaam beleggen
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoe wij omgaan met duurzaam beleggen, lees je bij Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen:
Laag 1: jouw pensioenregeling in het kort.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Je leest nu laag 1. Klik in laag 1 op de afbeelding naast de tekst (zoals de portemonnee hier direct na) voor de uitgebreidere informatie in laag 2. Lees je Pensioen 1-2-3 liever op papier? Vraag dit dan bij ons aan via contact.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Overlijd je? Dan krijgt je partner partnerpensioen. En je kinderen krijgen wezenpensioen. Je partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Word je minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijf je toch pensioen opbouwen. Je betaalt daarvoor dan geen premie meer. Lees de afspraken in laag 2, via het plaatje. Als je volledig arbeidsongeschikt raakt, krijg je in sommige gevallen ook een arbeidsongeschiktheidspensioen van het fonds.

Wil je precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Lees je ons reglement liever op papier? Je vraagt dit makkelijk aan via contact.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


Je bouwt geen pensioen op boven je salaris van € 137.800,- per jaar (2024).

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Of was je salaris lager dan € 71.628 per jaar (2024), de WIA-inkomensgrens, toen je arbeidsongeschikt werd? Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij Pensioenfonds APF voor je geregeld.

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: je krijgt dit van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Je leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons: je bouwt dit pensioen op via jouw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

In de basisregeling bouw je in 2024 tot je salaris van € 77.890,- (AkzoNobel) of € 79.947,- (Nouryon, Nobian en Salt) pensioen op via de middelloonregeling. Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Je totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioendatum. En zolang je leeft.

Je bouwt in de middelloonregeling over je pensioengrondslag pensioen op. Dit is je pensioengevend salaris minus de franchise.

In de beschikbare premieregeling worden premies ingelegd over een deel van je salaris. Om te bepalen over welk salaris je premie ontvangt, trekken we van je jaarsalaris (maximaal € 137.800,- per jaar in 2024) eerst het opbouwgrensbedrag af (in 2024 voor AkzoNobel € 77.890,- en voor Nouryon, Nobian of Salt € 79.947,-). Het bedrag dat overblijft noemen we de premiegrondslag. Dat bedrag delen we door 12. Daarna bepalen we de (maand)premie met een premiestaffel. Daarover in laag 2 meer.

Jij en je werkgever betalen in de middelloonregeling samen de kosten voor je pensioen. Je werkgever houdt jouw bijdrage in op je brutosalaris. Je ziet op je salarisstrook hoeveel geld jij betaalt voor je pensioen.

Voor de beschikbare premieregeling betaalt de werkgever de premie aan jou als deelnemer. Je moet minimaal 60% van deze premie inleggen in de beschikbare premieregeling. De premie die je niet inlegt in de premieregeling (maximaal 40%) ontvang je bij je brutoloon, na inhouding van de wettelijk verschuldigde bedragen. Dit moet je via je werkgever regelen.

Welke keuzes heb je zelf?

Krijg je een nieuwe baan? Dan kun je het pensioen dat je eerder opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dat noemen we waardeoverdracht.

Wil je jouw pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doe je met de pensioenvergelijker in laag 3. Je vindt er aparte pensioenvergelijkers voor de basisregeling (de middelloonregeling) en voor de excedentpensioenregeling (de beschikbare premieregeling).

Wil je ál je keuzes zien? Bijvoorbeeld eerder met pensioen? Of eerst een hoger en daarna een lager pensioen? Klik voor álle keuzes op het plaatje.

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je uiteindelijke pensioen staat niet vast. Een pensioenfonds heeft namelijk te maken met risico’s die invloed kunnen hebben op de hoogte van je pensioen.

Bijvoorbeeld:
•  Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
•  Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
•  De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 - via de afbeelding - lees je meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan jouw pensioen lager worden.

Geld wordt (bijna) elk jaar minder waard. Daarom proberen wij jouw pensioen waardevast te houden.

Middelloonregeling
Pensioenfonds APF probeert jouw pensioen in de Middelloonregeling elk jaar te verhogen. Dat lukt alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We proberen jouw pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. We besluiten elk jaar of we jouw pensioen kunnen verhogen en met hoeveel. Helaas lukte het de afgelopen jaren niet om de pensioenen ieder jaar te verhogen.

We verhoogden jouw pensioen per 1 januari 2024 met 0,12%
Een deel van deze verhoging (0,04%-punt) was mogelijk door een tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mogen de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. De prijzen zijn tussen september 2022 en september 2023 gestegen met 0,21%. Pensioenfonds APF heeft goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen in de Middelloonregeling zo
Je ziet in onderstaande tabel ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als de pensioenen omhoog gingen. Het toeslagbesluit tot 1 januari 2020 is nog gebaseerd op de ambitie om jouw opgebouwde pensioen aan te passen op basis van de loonstijging.

Datum verandering Verhoging van jouw pensioen Prijsstijging*
1 januari 2023 8,73%** 14,53%
1 augustus 2022 2,70%*** 2,70%
1 januari 2022 0,00% 2,70%
1 januari 2021 0,00% 1,11%
1 januari 2020 0,00% 2,65%
1 januari 2019 0,55% 1,88%
1 januari 2018 0,00% 1,45%

* De prijsstijging in de periode van september van het jaar voorafgaande aan de datum van toeslagverlening ten opzichte van september van het jaar daaraan voorafgaand.
** Een deel van deze verhoging was mogelijk door een tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mochten de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%.

*** Deze verhoging was mogelijk door de tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mochten de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%.

Beschikbare premieregeling
Wij verhogen jouw pensioenkapitaal in de beschikbare premieregeling niet met (jaarlijkse) toeslagen/indexaties.

Hoeveel pensioen je straks krijgt, hangt vooral af van:
•  de ingelegde pensioenpremies
•  het beleggingsrendement
•  het pensioenkapitaal op de pensioendatum
•  hoeveel pensioen je voor iedere euro kapitaal kunt kopen.

Krijg je al pensioen uit de beschikbare premieregeling? Of neem je niet meer deel aan deze pensioenregeling en heb je je pensioenkapitaal omgezet in pensioenaanspraken? Dan probeert het pensioenfonds ieder jaar jouw pensioenaanspraken, of het pensioen dat is ingegaan, te verhogen met de prijsindex over de periode september – september van het voorafgaande jaar. 

Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in een herstelplan.

Voorbeelden van maatregelen voor de middelloonregeling zijn:
•  Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
•  Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
•  Jouw premie gaat omhoog.

Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds APF maakt kosten voor de pensioenregeling:

•  Uitvoeringskosten
•  Vermogensbeheerkosten

We zijn transparant over deze kosten en kijken kritisch naar het geld dat we uitgeven.

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert. Je kunt het pensioen dat je opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

Als je arbeidsongeschikt raakt. Of als er iets verandert in de mate van arbeidsongeschiktheid.

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt.

Als je verhuist naar of in het buitenland.

Als je werkloos wordt, stopt ook je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft gewoon van jou.

Als je meer of minder uren gaat werken.

Als je met onbetaald verlof gaat.

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

  • bij Mijn pensioen, voor jouw pensioen bij ons.
  • op mijnpensioenoverzicht.nl voor jouw AOW en al het pensioen dat je opbouwde. Je ziet ook wat je netto krijgt.

Mijn pensioen

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?.

Als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor je pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over…

…je pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.

…je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.