Verhoging van pensioenen

Een verhoging lukt alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten elk jaar of we jouw pensioen kunnen verhogen en met hoeveel. Het lukte de afgelopen jaren niet om de pensioenen ieder jaar te verhogen.

Pensioenfonds APF probeert jouw pensioen elk jaar te verhogen
Een verhoging lukt alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten elk jaar of we jouw pensioen kunnen verhogen en met hoeveel. We proberen jouw pensioen mee te laten stijgen met de prijzen.

We verhogen jouw pensioen per 1 januari 2024 met 0,12%, wat 0,04%-punt hoger is dan in het standaard indexatiebeleid
Een deel van deze verhoging (0,04%-punt) was mogelijk door een tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mogen de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. De prijzen zijn tussen september 2022 en september 2023 gestegen met 0,21%. Pensioenfonds APF heeft goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen.

EFFECTEN INDEXATIE 1 JANUARI 2024 VOOR VERSCHILLENDE LEEFTIJDSGROEPEN (PDF)

Vraag en antwoord bij verhoging pensioenen per 1 januari 2024

De gemeten inflatie is laag omdat er vorig jaar bij het meten van de energieprijzen iets bijzonders aan de hand was. De energieprijzen stegen heel snel en deze stijging werd ook meteen meegenomen in de prijsindex. Omdat veel mensen nog een energiecontract met een lagere prijs hadden, voelden ze dat niet meteen in hun portemonnee. De prijsindex was daarom eigenlijk te hoog. Op dit moment gaat het CBS bij het meten van de inflatie uit van de daadwerkelijke contracten die consumenten hebben. De energieprijzen zijn daarbij weer flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Hoewel andere prijzen wel gestegen zijn, leidt dit toch tot een lage prijsindex in vergelijking met een jaar geleden.

APF hanteert een externe maatstaf voor indexatie. Dit is de ontwikkeling van de consumentenprijsindex voor de maand september, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze maatstaf bedroeg in september 2023 0,20%.

APF had eind september een buffer die meegerekend mag worden voor de toeslagverlening van ongeveer 18,9%. We mogen bij deze buffer volgens de wettelijke regels een gedeelte van de maatstaf aan toeslag geven, namelijk 0,08%.

Omdat de sociale partners de intentie hebben om naar het nieuwe pensioenstelsel over te gaan, is het toegestaan om meer te indexeren. APF heeft hiervoor in 2022 een versoepeld beleid afgesproken en toegepast per 1 januari 2023. We hebben nu op dezelfde manier de soepelere regels voor de huidige situatie toegepast. Daardoor kunnen we ook per 1 januari 2024 een iets groter deel van de maatstaf aan toeslag geven, namelijk 0,12% in plaats van 0,08%.

Pensioenfonds APF volgt de huidige wettelijke regels voor indexatie. Daarnaast bereidt Pensioenfonds APF zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De wettelijk vereiste buffers worden in het nieuwe stelsel een stuk lager. We streven naar een soepele omzetting en kijken daarbij ook - samen met de werkgevers en vakorganisaties - naar de gezamenlijke doelen bij deze overgang.

Enerzijds is door de wetgever nu al meer mogelijk gemaakt bij de regels voor de toeslagverlening en daar maken we ook gebruik van. Anderzijds wil Pensioenfonds APF ook genoeg reserves overhouden om de gezamenlijke doelen bij de omzetting zoveel mogelijk te realiseren. De onderzoeken naar een ‘overbruggingsplan’ lopen nog. In de aanloop naar de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zullen we hier meer over bekend maken.

De wetgever heeft aangegeven dat het pensioenfonds bij het beoordelen van de evenwichtigheid van de overgang naar het nieuwe stelsel ook rekening moet houden met de generatie effecten van de verhoogde toeslagen tijdens de aanloopperiode.

In de situatie van Pensioenfonds APF gaat het tot nu toe om verhoogde toeslagen van 2,70% per 1 augustus 2022, 2,77% per 1 januari 2023 en nu dus om 0,04% per 1 januari 2024. De generatie effecten van alle verhoogde toeslagen zullen te zijner tijd door Pensioenfonds APF worden meegewogen bij haar beoordeling (zie ook berichtgeving op de website over de generatie-effecten).

 

We verhoogden jouw pensioen per 1 januari 2023 door dezelfde tijdelijke wettelijke maatregel met 8,73%, wat 2,77%-punt hoger is dan in het standaard indexatiebeleid
Pensioenfonds APF heeft goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen.

Effecten indexatie 1 januari 2023 voor verschillende leeftijdsgroepen (pdf)

We verhoogden jouw pensioen per 1 augustus 2022 door dezelfde tijdelijke wettelijke maatregel met 2,70%, terwijl per 1 januari 2022 nog geen indexatie mogelijk was
Per 1 augustus 2022 hebben wij de pensioenen door aangepaste (tijdelijke) wettelijke regels over 2021 met 2,7% kunnen verhogen. Pensioenfonds APF heeft goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen.

Effecten indexatie 1 augustus 2022 voor verschillende leeftijdsgroepen (pdf)

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Je ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als de pensioenen omhoog gingen. 

Datum verandering Verhoging van je pensioen Prijsstijging*
1 januari 2024 0,12%***   0,21%
1 januari 2023 8,73%*** 14,53%
1 augustus 2022 2,70%**   2,70%
1 januari 2021 0,00%   1,11%
1 januari 2020 0,00%   2,65%

 

*De prijsstijging in de periode van september van het jaar voorafgaande aan de datum van toeslagverlening ten opzichte van september van het jaar daaraan voorafgaand. Het toeslagbesluit per 1 januari 2020 is nog gebaseerd op de ambitie om jouw opgebouwde pensioen aan te passen op basis van de loonstijging.

** Deze gehele verhoging was mogelijk door de tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mochten de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. De ingang van de verhoging was 7 maanden later dan gebruikelijk, doordat de tijdelijke maatregel pas per 1 juli 2022 van kracht is geworden.

***Een deel van deze verhoging was mogelijk door de tijdelijke wettelijke maatregel. 

Het is niet zeker of we de komende jaren jouw pensioen kunnen verhogen. Als het in de toekomst tegenzit, moeten we jouw pensioen misschien verlagen. We doen dit alleen als het niet anders kan. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen niet verlaagd. Het bestuur doet er uiteraard alles aan om een verlaging in de komende jaren te voorkomen, maar kan dit niet uitsluiten.

Je neemt deel aan de beschikbare premieregeling
Je hebt een loon dat hoger is dan het opbouwgrensbedrag in de middelloonregeling. Over het loon boven het opbouwgrensbedrag tot maximaal € 137.800,- per jaar (2024) neem je deel aan de beschikbare premieregeling.

Kun je met jouw opgebouwde kapitaal in de toekomst nog evenveel kopen? Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog jouw pensioen straks is dat je kunt kopen met jouw opgebouwde kapitaal, weten we nog niet. Hoeveel pensioen je krijgt, hangt namelijk vooral af van:

  • hoeveel pensioenpremie er is betaald.
  • hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies.
  • welk beleggingsrendement wordt behaald.
  • hoeveel pensioen je met dat kapitaal kunt kopen.

Als je niet meer meedoet aan de beschikbare premieregeling of als je al pensioen krijgt, probeert het pensioenfonds ieder jaar het pensioen gekocht uit het kapitaal mee te laten stijgen met de prijzen. Je leest hierover meer bij Financiële situatie.

Financiële situatie