Financiƫle situatie

Pensioenfonds APF is een financiële instelling. En net als alle financiële instellingen maakt Pensioenfonds APF jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarrapport. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies 1 euro in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe

Dekkingsgraad december 2022

Verschillende dekkingsgraden
Pensioenfonds APF heeft verschillende dekkingsgraden:

 • De beleidsdekkingsgraad
  Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.
 • De actuele dekkingsgraad
  Dit is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien.

De hoogte van de dekkingsgraad
De regels voor de hoogte van de dekkingsgraad zijn wettelijk vastgelegd. Onze beleidsdekkingsgraad moet 116% zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers en kunnen we tegen een stootje als het financieel slechter gaat. De grens van 116% kan jaarlijks verschuiven door bijvoorbeeld veranderingen in de rente of door een andere samenstelling van de beleggingen.

Wat gebeurt er als de beleidsdekkingsgraad te laag is?
Wettelijk is bepaald dat de beleidsdekkingsgraad nooit langer dan 5 jaar lager dan 104,1% mag zijn. En als de beleidsdekkingsgraad onder de 116% komt, dan moeten we, binnen 3 maanden, een herstelplan opstellen. In dat herstelplan staat beschreven hoe we binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 116% krijgen. Schatten we in dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 116% te halen? Of is de beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang, lager dan 104,1%? Dan moeten we maatregelen om te herstellen nemen. Een van de maatregelen kan het verlagen van de pensioenen zijn. We mogen eventuele verlagingen over maximaal 10 jaar spreiden, zodat de pensioenen niet plotseling fors lager worden.

Herstelplan
Pensioenfondsen moeten een herstelplan opstellen als de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt.

 • Waarom heeft Pensioenfonds APF een herstelplan?
  Bij Pensioenfonds APF lag de beleidsdekkingsgraad (per eind 2020; 96,1%) lager dan de vereiste dekkingsgraad (116%). Daardoor hebben we het herstelplan 2021 opgesteld en in maart 2021 bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft (lager dan de vereiste dekkingsgraad), zal Pensioenfonds APF jaarlijks een herstelplan bij DNB moeten indienen.
 • Wat staat er zoal in het herstelplan?
  Het herstelplan is een vrij technisch document en bevat berekeningen die DNB voorschrijft. Daarin wordt nagegaan of Pensioenfonds APF haar financiële situatie in maximaal 10 jaar zodanig kan herstellen, dat de beleidsdekkingsgraad weer minstens op het vereiste niveau van 116% staat. De berekeningen zijn gebaseerd op voorgeschreven uitgangspunten van DNB en de uitkomsten zijn slechts indicatief. In het herstelplan benoemen we de elementen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de financiële situatie van het fonds, zoals de premie, de pensioenuitkeringen, eventuele verhoging of verlaging van de pensioenen, de rentestand en het verwachte beleggingsrendement.
 • Wat betekent het herstelplan voor jou?
  Voor de berekeningen in het herstelplan 2021 moeten we verplicht uitgaan van de financiële situatie per 31 december 2020. Uit de indicatieve uitkomsten volgt dat onze financiële situatie onder de normale omstandigheden in 2026 weer voldoende zou moeten zijn. In deze periode is geen of slechts beperkte verhoging van de pensioenen mogelijk. Voor een realistisch beeld is het van belang dat we de feitelijke ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad nauwlettend blijven volgen. Wanneer de realiteit afwijkt van de verwachtingen, bestaat de kans dat het herstel anders verloopt dan voorzien, namelijk sneller of trager. Als het herstel minder snel gaat dan verwacht, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het uitstellen van de verhoging of, in het uiterste geval, een verlaging van de opgebouwde pensioenen. Daarvoor is het belangrijk dat de actuele dekkingsgraad aan het einde van dit jaar hoger is dan 90% (kritische dekkingsgraad).

Toeslagverlening
Het bestuur bekijkt elk jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden met een toeslag. Dit hangt af van de financiële situatie van het fonds. Daarbij speelt de beleidsdekkingsgraad van het fonds een rol. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn. Als de dekkingsgraad lager is mogen we de pensioenen niet verhogen met een toeslag. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% is gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk. Bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122% is volledige indexatie mogelijk. Kijk dan bij 'Verhoging van pensioenen'.

Verhoging van pensioenen