APF verhoogt de pensioenen per 1 januari 2023 met 8,73%

Pensioenfonds APF verhoogt de pensioenen van alle deelnemers vanaf 1 januari 2023 met 8,73%. Dit heeft het bestuur van APF op 8 december 2022 besloten.

De pensioenen van alle deelnemers worden verhoogd met 8,73%
De verhoging is voor alle deelnemers gelijk en geldt voor zowel de ingegane- als de nog niet ingegane pensioenen. Als je al met pensioen bent, krijg je vanaf januari 2023 een hogere uitkering. Deze wordt voor het eerst in februari uitbetaald, met een nabetaling over januari 2023. En ben je nog niet met pensioen, dan stijgt het pensioen waar je aanspraak op kunt maken. Dus krijg je later meer pensioen.

Hoe bepalen we de hoogte van de indexatie (verhoging van pensioenen)?
Voor de verhoging van het pensioen worden de regels van het pensioenreglement gevolgd. Hierin staat dat de stijging van de Consumenten prijsindex (CPI) in de periode september 2021-2022 aangeeft hoe hoog de indexatie van APF in 2023 maximaal mag zijn. De stijging van de CPI bedroeg over die periode 14,53%. Door allerlei regels en beperkingen in het regulier beleid is het niet mogelijk de CPI geheel te volgen. Volgens dit reguliere beleid zou de verhoging iets minder dan 6% bedragen.

Tijdelijke verruiming indexatiemogelijkheden
De hoogte van de indexatie die we per 1 januari 2023 toekennen is mede mogelijk door de extra ruimte die Minister Schouten in de tweede helft van 2022 met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) biedt. Om in te spelen op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (NPS) geeft de minister met de AMvB ruimere regels om de pensioenen te verhogen. De voorwaarde is dan dat de intentie is uitgesproken om de ingegane pensioenen en de opgebouwde aanspraken over te hevelen naar het NPS (het zogenoemde invaren). Deze intentie hebben de sociale partners van APF dit jaar uitgesproken. Hierdoor is tijdelijk de ondergrens van de dekkingsgraad voor het indexeren verlaagd van 110% naar 105%.

Op grond van de AMvB hebben wij vanaf 1 augustus 2022 al een extra indexatie van 2,7% kunnen toekennen. Dit ter compensatie van de stijging van de CPI van september 2020 tot september 2021.

Over 2022 mogen de pensioenen volgens deze AMvB ook extra worden verhoogd. Daarom heeft APF besloten de pensioenen te verhogen met 8,73%. Samen met de verhoging van augustus 2022, verhogen we alle pensioenen mede door deze tijdelijke verruiming met 11,43% (2,70% + 8,73%). Gezien de wettelijke regels en de ruimte die APF verantwoord vindt, is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van deze tijdelijke mogelijkheid.

Evenwichtig besluit
Het zorgvuldig afwegen van de belangen van álle deelnemers (actief, slapers en pensioengerechtigd) staat centraal bij het nemen van dit besluit. Er is onder andere rekening gehouden met de grote koopkrachtdaling van de gepensioneerde deelnemers. De inflatie is dit jaar hoog en hun pensioen is al jaren niet verhoogd. Tegelijkertijd blijven we scherp op de onzekere economische vooruitzichten. Het bestuur vindt het belangrijk dat APF ook na het verhogen van de pensioenen financieel sterk genoeg blijft om de komende jaren in de aanloop naar het NPS de kans op verlagen zo klein mogelijk te houden. Pensioenfonds APF heeft goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen.

Effecten indexatie 1 januari 2023 voor verschillende leeftijdsgroepen (pdf)

De kosten voor pensioenopbouw stijgen in 2023
Deze indexatie is mede mogelijk geworden doordat de marktrente sterk is gestegen. De hierdoor ontstane daling van de pensioenvoorzieningen van het fonds heeft een positiever effect dan andere zaken zoals de waardedaling van de beleggingen, een hogere levensverwachting en kostenstijgingen. Helaas werkt de rentestijging niet door in de premies voor 2023. In onze premieberekening ligt de rente vast voor de periode tot en met 2025. Verschillende andere zaken hebben per saldo ook een verhogend effect op de premie, zoals de hogere levensverwachting en de hoge inflatie. Via een aparte nieuwsbrief brengen we alle werkenden op de hoogte van de exacte premies en opbouwpercentages van de aangesloten ondernemingen voor 2023. In het NPS zal naar verwachting een veel stabielere premie gelden.

Verhoging van de pensioenen niet gegarandeerd
Naar verwachting zal de stijging van de CPI over september 2022 - 2023 nog steeds hoog zijn. Toch wil dat niet zeggen dat de pensioenen volgend jaar weer kunnen stijgen. Ieder jaar opnieuw beoordeelt het bestuur van Pensioenfonds APF of indexatie mogelijk is of niet. Indexaties zijn niet gegarandeerd, maar voorwaardelijk en afhankelijk van onze financiële positie en vooruitzichten op dat moment. Over het verlenen van verhogingen in de toekomst kunnen wij dus geen enkele belofte doen.