APF Pensioenfonds verhoogt de pensioenen van alle deelnemers

Het bestuur van pensioenfonds APF heeft op 5 juli besloten om vanaf 1 augustus 2022 een indexatie van 2,7% toe te kennen.

Het betreft een verhoging van het pensioen van al onze deelnemers:

  • Actieve deelnemers en oud deelnemers, zoals die op 31 juli 2022 in de pensioenadministratie zijn opgenomen. Zij ontvangen een verhoging van al hun pensioenaanspraken.
  • De pensioengerechtigden krijgen voor alle ingegane pensioenuitkeringen met ingang van augustus een verhoogde uitkering.

De hoogte van de indexatie is gelijk aan de prijsinflatie
De verhoging van de pensioenen gaat volgens de regels van het pensioenreglement van APF voor 2021. Bepalend voor de hoogte is de ontwikkeling van de consumenten prijsindex (CPI) van september 2020 tot september 2021. Deze CPI bedroeg 2,7%.

We maken bij dit besluit gebruik van ruimere mogelijkheden die worden geboden door een speciale Algemene Maatregel van Bestuur die Minister Schouten op 9 juni 2022 in de Staatscourant heeft gepubliceerd. Pensioenfonds APF heeft goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen.

Effecten indexatie 1 augustus 2022 voor verschillende leeftijdsgroepen (pdf)

Verhoging van de pensioenen op 1 januari 2023 niet gegarandeerd
We besluiten dit najaar over een indexatie per 1 januari 2023. Daarbij nemen we de prijsinflatie over de periode september 2021 tot september 2022 als uitgangspunt. Zoals bekend, zal de CPI over 2022 hoger zijn, wat niet betekent dat we ook met dat percentage de pensioenen verhogen. Indexaties zijn niet gegarandeerd, maar voorwaardelijk en afhankelijk van onze financiële positie en vooruitzichten op dat moment. Over het verlenen van verhogingen in de toekomst kunnen wij dus geen enkele belofte doen.

Randvoorwaarden om pensioenen te kunnen verhogen
Bij alle besluiten die we als bestuur de komende periode over indexaties nemen houden we rekening met de volgende randvoorwaarden:

  • Voldoen aan (nieuwe) wet- en regelgeving.
  • Evenwichtige belangenafweging voor alle deelnemers.
  • Op een beheerste wijze per 1 januari 2025 kunnen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze intentie hebben zowel de sociale partners als Pensioenfonds APF vastgelegd.
  • Advies van het Verantwoordingsorgaan.
  • Uitlegbaarheid en heldere communicatie.

Door deze randvoorwaarden zorgen we voor een zorgvuldig besluitvormingsproces en wegen we de belangen van alle deelnemers op zorgvuldige wijze af.