Privacy Statement

Je hebt of had in het verleden een pensioenovereenkomst met jouw werkgever. De werkgever laat deze pensioenovereenkomst uitvoeren door Pensioenfonds APF. In het kader van deze pensioenovereenkomst verwerkt Pensioenfonds APF  jouw persoonsgegevens. Hierbij is Pensioenfonds APF de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Pensioenfonds APF verwerkt en beveiligt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring gaan wij in op de volgende onderwerpen.

 • Welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarom?
 • Ontvangers van de persoonsgegevens
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Privacyrechten
 • Klachten en geschillen

Welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarom?

Pensioenen
Wanneer je deelnemer wordt van een bij ons ondergebrachte pensioenregeling, dan worden jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt door jouw werkgever. Ook ontvangen wij persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor:

 • het uitvoeren van jouw pensioenovereenkomst;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen; 
 • de afhandeling van je vragen;
 • om jou te informeren over relevante zaken omtrent de pensioenregeling. 

De volgende persoonsgegevens gebruiken wij van de deelnemers en hun partners:

 • naam en adres (NAW);
 • geboortedatum; 
 • BSN dan wel A-nummer; 
 • huwelijkse staat; 
 • geslacht; 
 • telefoonnummer(s); 
 • e-mailadres;
 • bankgegevens (alleen van de deelnemers);
 • mate van arbeidsongeschiktheid (indien van toepassing).

Van de kinderen van deelnemers gebruiken wij:

 • naam;
 • geboortedatum; 
 • BSN of A-nummer. 

Ook gebruiken wij overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de pensioenregeling, zoals onder meer:

 • gegevens van de aangesloten werkgevers;
 • de parttimefactor in combinatie met de toepasselijke premie en de hoogte van eventuele pensioenaanspraken.

Risicobeheersing, fraude en misbruik
Pensioenfonds APF heeft een gerechtvaardigd belang om risico’s te beheersen en fraude te voorkomen. In het kader hiervan kan Pensioenfonds APF persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens en geboortedata) verwerken. Daarnaast kunnen externe bronnen worden geraadpleegd en aangevuld. 

Contactmomenten
Als je via onze website, telefonisch of per brief contact met ons opneemt, zullen wij mogelijk jouw persoonsgegevens gebruiken. Voor dit gerechtvaardigde belang gebruiken wij:

 • NAW-gegevens;
 • BSN;
 • e-mailadressen;
 • telefoonnummer.

Hetzelfde geldt als je een klacht indient of iets anders met ons wilt delen. Ook dan worden de hiervoor genoemde persoonsgegevens mogelijk gebruikt. 

Gebruik van website
Pensioenfonds APF maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je hier.

Nieuwsbrieven
Als deelnemer aan onze pensioenregeling houdt Pensioenfonds APF jou op de hoogte met het APF-Bericht, met zoveel mogelijk voor jou relevante informatie. Voor dit doel gebruiken wij:

 • e-mailadres;
 • NAW-gegevens.

Je kunt je afmelden voor e-nieuwsbrieven via de link onder aan de e-mail, per telefoon en op de wijze aangegeven onder het kopje Rechten. 

Financiële (pensioen)administratie / incasso
Om deelnemers de pensioenpremie in rekening te kunnen brengen gebruiken wij persoonsgegevens zoals:

 • NAW-gegevens; 
 • betalingsgegevens; 
 • factuurgegevens;
 • andere gegevens uit onze deelnemersadministratie.

Andere ontvangers van de persoonsgegevens
Pensioenfonds APF heeft de uitvoering van de pensioenadministratie uitbesteed aan Achmea Pensioenservices. Achmea Pensioenservices beschikt daarom over de persoonsgegevens die jouw werkgever heeft aangeleverd en is daarmee verwerker van de persoonsgegevens. 
Daarnaast heeft Pensioenfonds APF de communicatie over jouw pensioen uitbesteed aan Bridgevest. Bridgevest beschikt daarom over jouw naam en adresgegevens. 

Pensioenfonds APF kan wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde (overheids)instellingen, zoals:

 • toezichthouders;
 • Stichting Pensioenregister;
 • het UWV;
 • opsporingsinstanties;
 • de Belastingdienst.

Pensioenfonds APF heeft als uitgangspunt dat persoonsgegevens bij voorkeur alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verwerkt, maar in uitzonderingsgevallen kan het gebeuren dat dit in landen buiten de EER gebeurt. In die gevallen zullen wij extra maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens goed worden beschermd.

Welke beveiligingsmaatregelen hebben wij getroffen?

Maatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Daaronder valt onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, beveiligde servers en beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Bewaartermijnen
Pensioenfonds APF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is niet voor alle persoonsgegevens gelijk en hangt af van het doel waarvoor het gebruikt wordt. 

Privacyrechten
Je hebt uiteraard een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Zo heb je het recht op inzage in welke persoonsgegevens door Pensioenfonds APF van jou worden verwerkt. Daarnaast hebt je het recht op het aanpassen, wissen en laten overdragen van jouw persoonsgegevens. 
Heb je een vraag over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan of wil je weten wat wij van je hebben vastgelegd, gegevens wijzigen of laten wissen, dan kun je een verzoek indienen door een brief te sturen naar:
Stichting Pensioenfonds APF
Postbus 90170
5000 LM TILBURG
Of neem contact op via deze link. Wij zullen jouw vraag of verzoek over privacy dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Vermeld in het bericht in ieder geval je NAW-gegevens en voeg een kopie van een wettelijk identificatiebewijs toe. Dan is te controleren dat de informatie die je opvraagt ook daadwerkelijk op jou betrekking heeft. Daarbij is het belangrijk om je BSN, je paspoortnummer en je pasfoto zwart te maken, om eventueel misbruik van het kopie te voorkomen.

Klachten en geschillen
Je kunt schriftelijk een klacht indienen of bezwaar maken als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet op een juiste manier worden verwerkt. De klachten- en geschillenregeling vind je onder Documenten. 

Als je klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kun je deze (als het om pensioengerelateerde zaken gaat) ook voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. 
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
070-3338965
ombudsmanpensioenen.nl

Tot slot bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.