Organisatie

Pensioenfonds APF is het pensioenfonds voor (oud)medewerkers van AkzoNobel of Nouryon. De missie van het fonds luidt als volgt: APF voert de pensioenregeling uit zoals die door de werkgever en vakorganisaties is afgesproken en door het bestuur is getoetst op financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Om de missie te kunnen uitvoeren richt APF zich op het handhaven van een gezonde financiële positie, evenwichtige belangenafweging, het behalen van een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat tegen aanvaardbare risico’s, het voeren van een kostenefficiënte en risicobewuste werkwijze en organisatie, een maatschappelijk verantwoorde uitvoering en duidelijke communicatie. Deze taken zijn verdeeld over verschillende organen. Lees hier meer over de missie, visie en strategie.

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit de volgende leden.

Het bestuur

Namens de werkgevers:

 • Gerrit Willem Gramser
 • Bart Kaster

Namens de werknemers: 

 • Dick Luijckx (plv. voorzitter / secretaris)
 • Henri van der Zee (penningmeester)
 • Aldert Boonen
 • Donald Schut (aspirant bestuurslid)

Namens de gepensioneerden:

 • Han Jalink (voorzitter)

Het pensioenfonds kent de volgende commissies:

 • Pensioencommissie
  Deze commissie houdt zich onder meer bezig met pensioenzaken (waaronder pensioenregeling, pensioenreglement en uitvoering van de pensioenregeling), uitbestedingsbeleid met betrekking tot administratie en IT en en het informatiebeveiligingsbeleid.

 • Communicatiecommissie
  Deze commissie bereidt het communicatiebeleid voor en begeleidt de uitvoering van het beleid.

 • Beleggingscommissie
  Bij het beleid voor het beleggen laat het bestuur zich adviseren door de beleggingscommissie. Zowel het advies over het algemene beleggingsbeleid als over meer specifieke zaken. Daarnaast geeft de beleggingscommissie voorschriften aan de vermogensbeheerder over het beleggen en beheren van het vermogen van het pensioenfonds. 

 • Risicomanagementcommissie
  Deze commissie heeft onder andere als taak het beoordelen van de (belangrijkste) risico’s en rapportage aan het bestuur en advisering aan het bestuur over risicomanagement (inclusief governance).


   

Pensioenfonds APF heeft  een verantwoordingsorgaan. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop men het beleid uitgevoerd heeft. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke adviestaak en adviseert het bestuur onder andere over keuzes die te maken hebben met de communicatie met belanghebbenden, het beloningsbeleid, de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever en de manier waarop met klachten en geschillen wordt omgegaan.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden: 
Namens de gepensioneerden:

 • Gert van den Berg
 • Ferd Claassen
 • Loek van Driel
 • Hindrik Kasperts
 • Theo Meister
 • Jan van Schaik

Namens de werknemers:

 • Boudewijn van Schaik
 • Piter Brandenburg

Boven (van links naar rechts): Jan van Schaik, Hindrik Kasperts, Piter Brandenburg, Boudewijn van Schaik, Gert van den Berg, Theo Meister. 
Onder (van links naar rechts): Loek van Driel, Ferd Claassen

De raad van toezicht houdt het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds in de gaten. Dat houdt onder andere in dat de raad toeziet op de adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Daarnaast heeft de raad een aantal goedkeuringsrechten, bijvoorbeeld ten aanzien van de vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening en het beloningsbeleid. De raad bestaat uit drie onafhankelijke leden. Onafhankelijk wil zeggen dat ze niet op een andere manier dan via het lidmaatschap van de Raad van Toezicht bij Pensioenfonds APF betrokken zijn:

 • Anne Gram
 • Dirk Jan Smit
 • Erik Voorhoeve

Beloningsbeleid

Pensioenfonds APF voert een beheerst beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico dan voor het fonds aanvaardbaar is. APF heeft het beloningsbeleid beschreven.

De uitvoering

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. De operationele uitvoering van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed aan respectievelijk Achmea Pensioenservices en Achmea Investment Management. De strategische vastgoedadvisering en portefeuillebeheer is ondergebracht bij Sweco Capital Consultants en de dienstverlening met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen bij BMO. 

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en coördineert en bewaakt alle uitbestede activiteiten.