Organisatie

Pensioenfonds APF is het pensioenfonds voor (oud)medewerkers van AkzoNobel of Nouryon. De missie van het fonds luidt als volgt: APF voert de pensioenregeling uit zoals die door de werkgever en vakorganisaties is afgesproken en door het bestuur is getoetst op financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

Om de missie te kunnen uitvoeren richt APF zich op het handhaven van een gezonde financiële positie, evenwichtige belangenafweging, het behalen van een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat tegen aanvaardbare risico’s, het voeren van een kostenefficiënte en risicobewuste werkwijze en organisatie, een maatschappelijk verantwoorde uitvoering en duidelijke communicatie. Deze taken zijn verdeeld over verschillende organen. Lees hier meer over de missie, visie en strategie.

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling.Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit zes leden:

Namens de werkgevers:

 • Kees Kuijken
 • Gerrit Willem Gramser

Namens de werknemers: 

 • Henk Brouwer (plv. voorzitter / secretaris)
 • Aldert Boonen
 • Dick Luijckx
 • Henri van der Zee (penningmeester)

Namens de gepensioneerden:

 • Han Jalink (voorzitter)

Het bestuur kent de volgende commissies:

 • Auditcommissie
  Deze commissie adviseert het bestuur op het gebied van audit en jaarverslaglegging. De commissie is namens het bestuur het klankbord voor de externe accountant. De audit commissie bestaat uit vier leden, waarvan twee bestuursleden.
 • Communicatiecommissie
  Deze commissie bereidt het communicatiebeleid voor en begeleidt de uitvoering van het beleid. De commissie bestaat uit drie leden, waarvan twee bestuursleden.
 • Beleggingscommissie
  Bij het beleid voor het beleggen, laat het bestuur zich adviseren door de beleggingscommissie. Zowel het advies over het algemene beleggingsbeleid als over meer specifieke zaken. Daarnaast geeft de beleggingscommissie voorschriften aan de vermogensbeheerder over het beleggen van de beschikbare gelden en over het beheer van het vermogen van het pensioenfonds. Deze commissie bestaat uit drie leden, waarvan twee bestuursleden. Deze commissie laat zich bijstaan door twee externe adviseurs

Pensioenfonds APF heeft  een verantwoordingsorgaan. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop men het beleid uitgevoerd heeft. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke adviestaak en adviseert het bestuur onder andere over keuzes die te maken hebben met de communicatie met belanghebbenden, het beloningsbeleid, de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever en de manier waarop met klachten en geschillen wordt omgegaan.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden: 
Namens de gepensioneerden:

 • Gert van den Berg
 • Ferd Claassen
 • Loek van Driel
 • Hindrik Kasperts
 • Theo Meister
 • Jan van Schaik

Namens de werknemers:

 • Boudewijn van Schaik
 • Piter Brandenburg

Boven (van links naar rechts): Jan van Schaik, Hindrik Kasperts, Piter Brandenburg, Boudewijn van Schaik, Gert van den Berg, Theo Meister.
Onder (van links naar rechts): Loek van Driel, Ferd Claassen

De raad van toezicht houdt het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds in de gaten. Dat houdt onder andere in dat de raad toeziet op de adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Daarnaast heeft de raad een aantal goedkeuringsrechten, bijvoorbeeld ten aanzien van de vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening en het beloningsbeleid. De raad bestaat uit drie onafhankelijke leden. Onafhankelijk wil zeggen dat ze niet op een andere manier dan via het lidmaatschap van de Raad van Toezicht bij Pensioenfonds APF betrokken zijn:

 • Anne Gram
 • Dirk Jan Smit
 • Erik Voorhoeve

Beloningsbeleid

Pensioenfonds APF voert een beheerst beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico dan voor het fonds aanvaardbaar is. APF heeft het beloningsbeleid beschreven.

De uitvoering

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en heeft de operationele uitvoering van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer uitbesteed aan Syntrus Achmea. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en coördineert en bewaakt alle uitbestede activiteiten.