Financiële situatie

Hoe staat Pensioenfonds APF er financieel gezien voor? Dat kun je zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Op basis van de dekkingsgraad neemt het bestuur belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld  of de pensioenen kunnen worden verhoogd of moeten worden verlaagd. Een belangrijk getal dus! 

Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie van het fonds.

Verschillende dekkingsgraden

Pensioenfonds APF heeft verschillende dekkingsgraden:

  • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.
  • De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien.

De hoogte van de dekkingsgraad

De regels voor de hoogte van de dekkingsgraad zijn wettelijk vastgelegd. Onze beleidsdekkingsgraad moet 118% zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers en kunnen we tegen een stootje als het financieel slechter gaat, kunnen we tegen een stootje. De grens van 118% kan jaarlijks verschuiven door bijvoorbeeld veranderingen in de rente of door een andere samenstelling van de beleggingen. 

Wat gebeurt er als de beleidsdekkingsgraad te laag is?

De beleidsdekkingsgraad mag maximaal tien jaar lager dan 118% zijn. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad nooit lager dan 5 jaar lager dan 104,2% mag zijn. Als de beleidsdekkingsgraad onder de 118% komt, dan moeten we een herstelplan opstellen. In dat herstelplan staat beschreven hoe we binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 118% krijgen. Schatten we in dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 118% te halen? Of is de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager dan 104,2%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. We mogen eventuele verlagingen over maximaal 10 jaar spreiden, zodat de pensioenen niet plotseling fors lager worden.

Waarom heeft Pensioenfonds APF een herstelplan?

Pensioenfondsen moeten een herstelplan indienen als de dekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad komt. Bij Pensioenfonds APF ligt de vereiste dekkingsgraad op 118,%. Eind 2015 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Dat is te laag, dus hebben we in maart 2017 een geactualiseerd herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moeten we ieder jaar een nieuw herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank.

Wat staat er zoal in het herstelplan? 

Het herstelplan is een vrij technisch document en bevat berekeningen die De Nederlandsche Bank voorschrijft. Er is berekend hoe Pensioenfonds APF de financiële situatie in 10 jaar kan herstellen zodat de dekkingsgraad op het vereiste niveau van 118,0% staat. In het herstelplan benoemen we de elementen die van invloed zijn op de financiële situatie van het fonds, zoals de hoogte van de premie, de pensioenuitkeringen, eventuele verhoging of verlaging van de pensioenen, de rentestand en het verwachte rendement. 

Wat betekent het herstelplan voor u? 

Voor de berekeningen in het herstelplan moesten we verplicht uitgaan van de financiële situatie per 31 december 2016. Uit berekeningen blijkt dat onze financiële situatie onder normale omstandigheden in 2020 weer voldoende is. In deze periode is geen of slechts beperkte indexatie van de pensioenen mogelijk. Voor een realistisch beeld is het van belang dat we de feitelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad nauwlettend blijven volgen. In de eerste maanden van 2017 is dekkingsgraad ten opzichte van 31 december 2016 gestegen, voornamelijk doordat de rente is gestegen. Wanneer de realiteit afwijkt van de verwachtingen, bestaat de kans dat het herstel anders verloopt dan voorzien, namelijk gunstiger of trager. Op dit moment verloopt het herstel iets gunstiger dan voorzien. Maar dat kan over een paar maanden anders zijn. We weten inmiddels dat zowel de rente als de rendementen onvoorspelbaar zijn. Als het herstel minder snel gaat dan verwacht, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het uitstellen van indexatie of in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen.

Het bestuur bekijkt elk jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden met een toeslag. Dit hangt af van de financiële situatie van het fonds. Daarbij speelt de beleidsdekkingsgraad van het fonds een rol. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn. Als de dekkingsgraad lager is mogen we de pensioenen niet verhogen met een toeslag. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% is gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk. Bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 124% is volledige indexatie mogelijk.