De eigenrisicobeoordeling is uitgevoerd

Pensioenfonds APF heeft in 2020 de eigenrisicobeoordeling (ERB) uitgevoerd. Volgens Europese wetgeving zijn Nederlandse pensioenfondsen verplicht om deze beoordeling uiterlijk in 2021 uit te voeren en daarna een keer per drie jaar.

Wat is de ERB ook al weer?
De ERB heeft als doel om inzicht te krijgen in de samenhang tussen onze strategie, de materiële risico’s en de mogelijke consequenties voor de verschillende belanghebbenden en voor het pensioenfonds zelf. Ook onderzoeken wij of er verbeterpunten zijn ten aanzien van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het risicobeheer.

Wat zijn de aandachtspunten in de beoordeling?
Pensioenfonds APF heeft in de ERB extra aandacht besteed aan de risico’s die optreden bij scenario’s voor een nieuwe regeling in het nieuwe pensioenstelsel, in combinatie met het al dan niet aangesloten blijven van de beide werkgevers. Ook zijn de risico’s voor verschillende economische scenario’s geanalyseerd, waaronder een pandemie- en een klimaatscenario.

Hoe hebben wij de ERB uitgevoerd?
De ERB bestaat uit een aantal onderdelen die er op gericht zijn om de materiële risico’s in kaart te brengen die de strategie -waaronder de risicohouding en het strategisch beleid (denk aan premiebeleid, beleggingsbeleid, duurzaamheid)- in gevaar kunnen brengen. Hiervoor hebben wij verschillende analyses uitgevoerd, stressscenario’s opgesteld en de impact van deze stressscenario’s geanalyseerd. Het bestuur heeft hierdoor goed inzicht gekregen in de risico’s en ook enkele nieuwe en opkomende risico’s vastgesteld. Het bestuur acht zich ‘in control’ en de uitkomsten geven geen aanleiding om de strategie en de risicohouding van Pensioenfonds APF aan te passen.

Hoe nu verder?
De uitgebreide analyses hebben ook enkele verbeterpunten opgeleverd voor de gehele benadering van het risicomanagement. Hierdoor kan het bestuur zich nog beter focussen op de strategische risico’s. Deze verbeteringen voeren wij in 2021 door.