Nieuwjaarsbericht bestuur Pensioenfonds APF

Graag willen wij al onze (voormalig) deelnemers en gepensioneerden een voorspoedig en gezond nieuwjaar toewensen. Na het uitzonderlijke pandemiejaar 2020 geven wij hierbij een korte terugblik op het afgelopen jaar en kijken we vooruit.

2020
Voor Pensioenfonds APF begon het jaar goed maar dat sloeg plotseling om, toen wij in maart met de gevolgen van de pandemie op de financiële markten geconfronteerd werden. De (actuele) dekkingsgraad daalde tot beneden het voor ons kritische niveau van rond 90%. Vanaf dat moment zaten wij in een crisis en was ons beleid er in de eerste plaats op gericht verlaging van het (opgebouwde) pensioen voor 2021 te voorkomen. Dat is gelukt en daar zijn wij dankbaar voor. Uiteindelijk heeft het herstel, dat in het vierde kwartaal plaatsvond, ervoor gezorgd dat wij het jaar hebben kunnen afsluiten met een dekkingsgraad van 101% (voorlopig cijfer) en hebben wij een positief rendement behaald. Ondanks het behaalde resultaat op de beleggingen is de actuele dekkingsgraad gedaald in vergelijking met eind 2019 (met ongeveer 5% punten) door de sterke daling van de rente. De exacte cijfers communiceren we later.

Niettemin is 2020 een bijzonder zwaar jaar geworden. Vooral voor allen die in (al dan niet vrijwillige) lockdown zaten en soms in een sociaal isolement geraakten. Maar ook voor de jeugd die niet naar school kon en hoognodige sociale contacten moest ontberen. Hoe zwaar de, al dan niet Covid-19 gerelateerde, zorg het had en nog steeds heeft, hebben we in alle media kunnen volgen. En tenslotte zijn veel dierbaren ons ontvallen. Ook in onze APF gemeenschap hebben wij helaas meer overlijdensgevallen onder pensioengerechtigden dan de laatste jaren het geval was. Wij hebben geen inzicht in de oorzaken van overlijden, maar Covid-19 heeft waarschijnlijk een rol gespeeld.

Hoe wordt 2021?
Hoewel we nog midden in de tweede Covid-19-golf zitten, lijkt er wat licht aan het einde van de tunnel te gloren, dankzij de start van de vaccinatieprogramma’s. Maar we beseffen ook dat dit nog wel een flink aantal maanden zal duren.

We merken wel dat er meer optimisme in de financiële markten heerst en ook geopolitiek lijken we in een iets rustiger vaarwater te komen. Dus meer houvast voor herstel naar een meer normale situatie, toch blijven de onzekerheden groot. We weten nog niet hoe de werkloosheid zich gaat ontwikkelen als de enorme steunprogramma’s van de verschillende overheden aflopen en of deze programma’s op den duur niet tot inflatie gaan leiden. We blijven dus werken aan verbetering van de fondsresultaten maar kunnen daar geen voorspelling over doen.

Eén ding weten we wel zeker: onze overeenkomsten met werkgevers en met Achmea Pensioen Services zijn succesvol verlengd met 3 jaar. Deze drie jaar gaan wij gebruiken om, in nauw overleg met alle betrokken partijen, een nieuwe toekomstbestendige pensioenregeling te ontwikkelen, in lijn met het onlangs nader uitgewerkte pensioenakkoord. Hiertoe starten wij zo spoedig mogelijk het overleg met de sociale partners, die uiteindelijk als eerste stap een keuze moeten maken welke pensioenregeling er zal komen. Daarna buigt het fonds zich over de vraag of en hoe een voor alle deelnemers evenwichtige overgang kan worden gerealiseerd.

Wij gaan dit jaar weer ons best voor jullie doen en houden jullie op de hoogte.

Het bestuur