Beleggingen

Pensioenfonds APF belegt de ingelegde pensioenpremies. Dat doen we omdat beleggen op de lange termijn vaak meer oplevert dan sparen. Als we niet beleggen, moet er of meer premie worden betaald, of zou je minder pensioen krijgen.

Hoe wordt de premie belegd?
Bepalen hoe er belegd wordt vereist zorgvuldigheid. Op de beleggingen moet natuurlijk rendement behaald worden, maar rendement betekent risico. Beleggen doen we met een focus op de lange termijn en een goede balans tussen risico en rendement. De ene belegging is namelijk risicovoller dan de andere belegging. En hoe meer risico we nemen, hoe groter de kans op een hoog rendement. Maar ook de kans op een tegenvallend rendement is groter. We zorgen daarom voor spreiding in de beleggingen. Aandelen zijn bijvoorbeeld meer risicovol dan vastrentende waarden. We beleggen als volgt: 25% in aandelen, 55% in vastrentende waarden, 10% in vastgoed en 10% in alternatieve beleggingscategorieën zoals grondstoffen en edelmetalen.

Hoe beheersen we risico's?
Als belegger neemt Pensioenfonds APF bewust risico’s om rendement te kunnen behalen, maar we proberen om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Zo sluiten we contracten met andere partijen om ons te beschermen tegen het renterisico. Dat is best lastig. De rente heeft niet alleen invloed op de waarde van onze beleggingen, maar ook op de financiële buffer die we moeten aanhouden voor toekomstige pensioenen. Bij de inrichting van onze beleggingsportefeuille proberen we met alle aspecten zoveel mogelijk rekening te houden. Omdat we wereldwijd beleggen zijn we ook blootgesteld aan valutarisico. We hebben contracten met derde partijen afgesloten om ons hiertegen te beschermen.

Waarom beleggen we?
Beleggen doen we omdat sparen van pensioenpremies niet genoeg oplevert om pensioenen te kunnen betalen. Toch is het niet zo dat we alleen maar uit zijn op een zo hoog mogelijk rendement. We maken steeds zorgvuldig de afweging of het verwachte rendement wel opweegt tegen de risico’s.

We hebben oog voor verantwoorde beleggingen
Pensioenfonds APF voelt zich verantwoordelijk om op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier te beleggen. In ons beleid houden we daarom rekening met ecologische, sociale en governance onderwerpen.

Uitsluitingen
We kiezen bewust voor beleggingen die voldoen aan onze visie op duurzaam en verantwoord beleggen. We beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen die controversiële wapens produceren of een aanzienlijk belang hebben in een bedrijf dat wapens produceert. Uitgebreide informatie over de activiteiten die we hebben ondernomen om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te beleggen, lees je in ons halfjaarlijkse verslag. Je vindt in dit verslag ook een overzicht van de ondernemingen die we uitsluiten.

Hoe leggen we verantwoording af?
We hebben een belangrijk deel van het vermogen belegd in aandelen. Deze beleggingen zijn wereldwijd gespreid. Door als aandeelhouder te stemmen, kunnen we het ondernemingsbeleid beïnvloeden. De uitgangspunten die we hierbij toepassen lees je hier. Pensioenfonds APF vindt het belangrijk om van zijn stemrecht gebruik te maken. Gezien de spreiding van de beleggingen over meer dan 1.000 verschillende ondernemingen wereldwijd, is het ondoenlijk om zelf de aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen. Daarom maakt Pensioenfonds APF voor het uitoefenen van stemrechten mede gebruik van het platform en stemadviezen van een externe partij, Institutional Shareholder Services (ISS). We noemen dit stemmen op afstand, oftewel 'proxy voting'.

Per kwartaal legt het pensioenfonds verantwoording af over het gebruik van de stemrechten. Na afloop van ieder jaar leggen we verantwoording af over de manier waarop we het aandeelhouderschap vormgegeven hebben. Je leest dit in het jaarverslag.

Het proces om tot een afgewogen beleggingsportefeuille te komen verloopt zorgvuldig, waarbij we een beroep doen op verschillende deskundige beleggingsprofessionals.

Beleggingsbeleid
Het bestuur stelt elk jaar een Beleggingsplan op. Het bestuur laat zich hierbij adviseren door de beleggingscommissie. Deze commissie houdt toezicht op de uitvoering van het plan en adviseert het bestuur bij andere beleggingszaken. De beleggingscommissie bestaat uit 2 bestuursleden, een extern lid en laat zich bijstaan door 2 onafhankelijke externe adviseurs.

Achmea Investment Management (AIM)
Het daadwerkelijke beleggen doen we niet zelf maar hebben we uitbesteed aan AIM en aan de partijen die vervolgens weer door AIM gecontracteerd zijn. AIM rapporteert maandelijks over de wijzigingen in de beleggingsportefeuille, de rendementen en de veranderende risico’s. Ook adviseert AIM bij de totstandkoming van ons beleggingsbeleid.

De Nederlandsche Bank
Pensioenfondsen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB ontvangt periodiek rapportages over onze beleggingen en bespreekt regelmatig samen met bestuursleden en het bestuursbureau of we voldoende grip hebben op de financiële risico’s die we lopen.

Wat levert het op?
In het jaarverslag ziet u hoeveel rendement we behalen met onze beleggingen, ook in de afgelopen jaren.

De kosten van beleggen
Pensioenfonds APF is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, maar heeft het daadwerkelijke beleggen uitbesteed aan een vermogensbeheerder. In 2018 waren de totale kosten voor het vermogensbeheer € 27,5 miljoen. Dit is 0,50% van het gemiddeld belegd vermogen. De kosten vermogensbeheer bedragen € 20,9 miljoen. Dit is 0,38% van het gemiddeld belegd vermogen. Daarnaast zijn er ook transactiekosten: voor de aan- en verkoop van beleggingen wordt een klein percentage betaald. Deze waren 0,12% van het belegd vermogen in 2018, oftewel € 6,6 miljoen. Het fonds houdt een vinger aan de pols voor wat betreft de kosten. Ieder jaar wordt beoordeeld of de kosten zich redelijk ontwikkelen